Regulamin Sklepu


I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin dotyczy sklepu internetowego SUNEO, mieszczącego się pod adresem www.suneo.pl, zwanego dalej Sklepem.
2. Poprzez Sprzedawcę rozumie się firmę SUNEO z siedzibą w Kaliszu przy ul. M. Konopnickiej 6-12/9 (będącym jednocześnie adresem korespondencyjnym), o numerze NIP: 618-199-22-72 oraz o numerze REGON: 301243882.
3. Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca ze Sklepu. Konsumentem jest Klient zawierający umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Sklep jest serwisem prowadzonym i zarządzanym przez Sprzedawcę, służącym Klientom do składania Sprzedawcy ofert zakupu produktów na określonych w Sklepie warunkach.
5. Cena sprzedaży to cena produktu wraz ze wszelkimi opłatami i podatkami bez kosztów dostawy, podawana w polskich złotych.
6. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest korzystanie przez Klienta z urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową z dostępem do internetu, posiadanie aktywnego konta poczty e-mailowej oraz numeru telefonu.
8. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia bez podawania przyczyny od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego produktu. Do skorzystania z tego prawa wystarczy np. wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Regulaminu Sklepu lub pocztą elektroniczną na adres biuro@suneo.com.pl przed upływem wskazanego terminu. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu w stanie niezmienionym. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może zostać wykonany wraz z wysłaniem oświadczenia albo w terminie późniejszym, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny sprzedaży wraz z kosztem najtańszego oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostawy produktu. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot pieniędzy następuje na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży nie obowiązuje w przypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

II. Rejestracja Klienta

1. Zawarcie umowy sprzedaży możliwe jest zarówno po dokonaniu przez Klienta rejestracji w Sklepie, jak i bez rejestracji.
2. Rejestracja Klienta polega na wypełnieniu formularza dostępnego w Sklepie i aktywacji konta w systemie informatycznym Sklepu.
3. Klient zobowiązany jest do zachowania w poufności danych niezbędnych do logowania. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez osoby trzecie, które weszły w posiadanie danych niezbędnych do logowania.
4. Dokonując rejestracji Klient potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem Sklepu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przez Klienta podczas rejestracji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie. Sprzedawca uprawniony jest do usunięcia konta założonego w systemie informatycznym Sklepu w przypadku, gdy podane dane są oczywiście nieprawdziwe.

III. Dane osobowe

1. Podanie następujących danych osobowych przez Klienta będącego osobą fizyczną jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy sprzedaży:
a) imię i nazwisko,
b) adres zamieszkania,
c) adres poczty elektronicznej,
d) adres do wysyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
e) telefon kontaktowy,
f) nazwa firmy i numer NIP w przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą i chcących otrzymać fakturę dotyczącą składanego zamówienia.
2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania za pomocą udostępnionych funkcjonalności systemu informatycznego Sklepu oraz do zgłoszenia żądania usunięcia swoich danych, jeżeli zostały zebrane z naruszeniem przepisów lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Klient ma także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Klient oświadcza, że został poinformowany o celu, zakresie zbierania i przetwarzania danych przez Sprzedawcę, prawie wglądu do swoich danych i ich poprawiania, uprawnieniach do żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Sprzedawcę.
4. Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje Politykę prywatności.

IV. Składanie zamówień i zawarcie umowy sprzedaży

1. Złożenie zamówienia polega na wypełnieniu formularza zamówienia dostępnego w Sklepie.
2. Przedstawione ceny sprzedaży produktów są wiążące w przypadku skutecznie złożonego zamówienia i obowiązują wyłącznie w przypadku zawarcia umów sprzedaży w Sklepie.
3. Informacje o warunkach dostawy, w tym o sposobie dostawy, kosztach dostawy i terminie dostawy zamówionych produktów znajdują się na stronie internetowej Sklepu i Klient ma możliwość zapoznania się z nimi przed złożeniem zamówienia.
4. Cena sprzedaży może zostać obniżona jeżeli Klient wprowadzi przed zakończeniem procesu składania zamówienia posiadany kod promocyjny. Podczas składania zamówienia Klient może wykorzystać kod promocyjny tylko jednokrotnie. Wykorzystanie kodu promocyjnego wyłącza możliwość skorzystania z innych promocji. Wyjątek stanowić mogą warunki konkretnych promocji.
5. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę złożonej oferty zakupu.
6. Warunkiem realizacji zamówienia, rozumianej jako wysłanie zamówionych produktów do Klienta, jest zaksięgowanie ceny sprzedaży wraz z kosztami dostawy na rachunku bankowym Sprzedawcy lub otrzymanie przez Sprzedawcę potwierdzenia zapłaty przez podmiot obsługujący płatności elektroniczne. Wyjątek stanowi sytuacja wysyłki produktów za pobraniem.
7. Klient zobowiązuje się do odbioru zamówionych produktów wysłanych za pobraniem.
8. W przypadku skorzystania przez Klienta z opcji dostawy za pobraniem, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wcześniejszej weryfikacji podanych danych.
9. Do każdej przesyłki domyślnie dołączany jest dowód zakupu w postaci paragonu. Na życzenie Klienta i na podstawie przekazanych przez Klienta danych, Sprzedawca wystawia fakturę VAT.

V. Postępowanie reklamacyjne

1. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności zakupionego produktu z umową przysługuje mu prawo do wniesienia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) określenie reklamowanego produktu,
b) określenie stwierdzonych wad,
c) żądanie Klienta w związku ze złożoną reklamacją.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt. I.2 Regulaminu lub drogą elektroniczną na adres biuro@suneo.pl. Jeżeli Klient żąda doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową albo odstępuje od zawartej umowy sprzedaży w całości lub w części, do pisma reklamacyjnego powinien dołączyć reklamowany produkt.
4. Sprzedawca zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

VI. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiany przepisów prawa, wydanie przez odpowiednie organy aktów administracyjnych nakazujących Sprzedawcy określone w nich postępowanie, wydanie przez sąd orzeczenia nakazującego Sprzedawcy określone w nim postępowanie, zmiany warunków technicznych świadczonych usług, zmiany spowodowane postępem technologicznym, zmian organizacyjnych po stronie Sprzedawcy, których skutkiem nie jest następstwo prawne, zmian w zakresie przedmiotu działalności gospodarczej Sprzedawcy.
2. W przypadku zmiany Regulaminu Sprzedawca poinformuje Klienta o tej zmianie za pomocą poczty elektronicznej, jeżeli Klient zarejestrował się Sklepie internetowym. Zmieniony Regulamin obowiązuje po upływie czternastu dni od dnia poinformowania Klienta, o ile Klient w tym okresie nie złoży oświadczenia o braku zgody na dokonanie zmiany Regulaminu. W przypadku złożenia takiego oświadczenia umowa ulega rozwiązaniu, a konto Klienta zostaje usunięte. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na realizację złożonych zamówień przed upływem powyższego okresu, które realizowane są zgodnie z dotychczas obowiązującym Regulaminem.
3. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem, rękojmia za wady fizyczne sprzedanych produktów jest wyłączona.
4. Sądem wyłącznie właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle zawartej umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Postanowienie niniejsze nie ma zastosowania do umów zawartych z Klientem będącym Konsumentem.
5. Wszelkie opisy i zdjęcia produktów w Sklepie internetowym mogą stanowić przedmiot praw autorskich, a ich dalsze wykorzystywanie jest zabronione bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sklepu znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
7. Regulamin nie ogranicza jakichkolwiek praw Konsumenta gwarantowanych Konsumentowi obowiązującymi w chwili zawarcia umowy przepisami prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które to przepisy stosuje się w pierwszej kolejności z wyłączeniem postanowień Regulaminu, które te prawa mogłyby ograniczać.